POMIARY POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO


Pole elektromagnetyczne, poza wąskim 

 przedziałem częstotliwości i w ograniczonym zakresie amplitud, nie jest wykrywalne  organoleptyczni. Zatem wykrywanie PEM oraz wszelkie związane z nim prace i badania wymagają stosowania narzędzi do jego pomiaru. Ponieważ PEM nie jest mierzalne wprost, konieczna jest wiec jego zamiana na inna wielkość, która potrafimy zmierzyć. Pomiar PEM w polu promieniowania (strefa Fraunhofera) jest jednym z mniej dokładnych w porównaniu z pomiarami innych wielkości fizycznych. Zagrożenia powodowane przez PEM wiążą się z potrzeba pomiaru PEM w otoczeniu pierwotnych i wtórnych źródeł PEM, a tak!e w PEM zaburzonym obecnością ośrodków materialnych; odpowiada to zainteresowaniu polem bliskim (strefa Fresnela). Prowadzenie pomiarów o charakterze inspekcyjno-kontrolnym wymaga posługiwania się wielkościami stosunkowo prostymi do zmierzenia oraz aparatura spełniająca wymagania niezawodności i dokładności w trakcie pomiarów prowadzonych niekiedy w trudnych warunkach polowych.
   
  Miernik NHT310 szerokopasmowy analizator pola elektromagnetycznego